ПатонМед
Институт электросварки им. Е. О. Патона НАН Украины

Лабораторія хірургії ран (кафедра торакальної хірургії та пульмонології), кафедра комбустіології та пластичної хірургії
Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика

Інститут електрозварювання імені Є.О.Патона

Київський міський лікувальний навчально-впроваджувальний центр електрозварювальної хірургії та новітніх хірургічних технологій
на базі Київської міської клінічної лікарні № 1

Український центр наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи МОЗ України «Укрмедпатентінформ»,

Громадська організація «Новітні технології медицини»

проводять у м. Києві 30 листопада – 1 (2) грудня 2017 року
ХVII щорічну науково-практичну конференцію з міжнародною участю

«КЛІНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИКЛИКИ В ЕТАПНІЙ ТА РЕКОНСТРУКТИВНІЙ ХІРУРГІЇ. ВОГНЕПАЛЬНІ ТА ПОБУТОВІ РАНИ, ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАННЯ ТА З'ЄДНАННЯ ЖИВИХ ТКАНИН, ДІАБЕТИЧНА СТОПА»

Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л.Шупика
European Wound Management Association

Шановні автори!

Запрошуємо до участі в роботі конференції!

Цього року зберігаємо можливість публікації повноцінних статей!

Обсяг статті – до 8 сторінок, разом зі списком літератури. Кількість статей у номер конференції обмежена!

Термін прийому статей - до 26.09.2017

Зберігається можливість публікації тез (до 2 сторінок)

Термін прийому тез - до 26.09.2017

Вартість публікації буде уточнена. До того моменту можна надсилати статті попередньо, з післяплатою.

Матеріали (тези, статті) приймаємо у електронному вигляді за адресою оргкомітету infowounds.org.ua

Відібрані до участі тези будуть надруковані у додатку до номера 11 (номер 11.2) журналу «Клінічна хірургія» за 2017 рік.

Надіслані вчасно статті, які відповідають вимогам до зміісту, новизни та оформлення статей журналу «Клінічна хірургія» (внесений до переліку ДАК, реферований у PubMed), будуть розміщені у основному номері журналу «Клінічна хірургія».

Статті, які не пройдуть рецензування до основного номеру «Клінічної хірургії», будуть надруковані разом з тезами у додатку до номера 11 (номер 11.2) журналу за 2017 рік.

Приймаються до публікації роботи українською, російською та англійською мовами. При направленні статті до оргкомітету конференції просимо дотримуватися наступних правил

 • Основний обсяг роботи має складати текст, набраний шрифтом Times New Roman Cyr 14, рядки через два інтервали. Аркуш повинен бути відформатований відповідно до стандарту А4: 210 х 297 мм. Поля: ліве – 3 см, верхнє – 2 см, праве – 1 см, нижнє – 2 см.

 • Робота у форматі *.doc, або *.rtf, без OLE-об'єктів, має бути створена у середовищі Microsoft Office 2003 або сумісному з ним.

 • Роботи приймаються лише у електронному варіанті. Роботи надсилайте на адресу оргкомітету infowounds.org.ua. Можна надати статтю на диску CD у вказаному форматі, при цьому диск має бути перевірений на наявність вірусів.

 • Робота має міститися у 2-х примірниках-копіях файлу, назва одного з яких має складатися з переліку прізвищ авторів (напр. Колесник Іванов Тесленко.doc), другий – зі скороченої назви роботи (напр. Застосування шва шлунку.doc)

 • Всі позначення мір, одиниці фізичних величин, результати клінічних і лабораторних досліджень наводьте відповідно до Міжнародної системи одиниць (СІ), терміни - за Міжнародною анатомічною номенклатурою, назви хвороб - за Міжнародною класифікацією хвороб.

 • При описанні експериментального дослідження слід вказати вид, стать і число тварин, метод анестезії, метод їх умертвіння або взяття матеріалу для лабораторних досліджень згідно з правилами гуманного ставлення до тварин. Назви фірм, лікарських засобів і апаратів слід наводити в оригінальній транскрипції, вказувати країну-виробника.

 • Тези не повинні містити ілюстрації, таблиці, графіки. Стаття може містити вказані обєкти.

 • Під час редагування статті оргкомітет зберігає за собою право змінювати стиль, але не зміст роботи.

 • Статті, оформлені без дотримання наведених правил, оргкомітет не реєструє. Відмова в публікації не може вважатися негативним висновком щодо наукової та практичної цінності роботи. Не схвалені до участі в конференції статті не повертаються.

 • Стаття має бути доповнена файлом, в якому в формі таблиці Excel мають бути повністю зазначені в окремих стовпчиках дані щодо всіх авторів українською мовою: прізвище, ім’я, по батькові, місце роботи (повна назва установи і адреса), наукове звання, посада, адреса для листування (якщо відмінна від адреси установи), номер телефону, e-mail. Рекомендуємо додатково вказати прізвище, ім’я, по батькові англійською мовою.

 • Надсилаючи до оргкомітету в тому чи іншому вигляді особисті дані, автори погоджуються на їх використання представниками оргкомітету та пов´язаними особами з метою організації конференції та надання інформації.

 • В тексті електронного листа має бути запевнення автора про відсутність/наявність конфліктів, пов’язаних з роботою, з боку авторів, власників прав тощо.

 • Якщо матеріал написаний російською мовою – надсилайте короткий зміст, назву роботи та авторів українською мовою.

 • Рекомендуємо вказувати заголовок, авторів та короткий зміст викладеного кількома реченнями англійською в кінці тексту, без збільшення максимально припустимого обсягу для тез.

Просимо окремо вказувати про готовність/неготовність до стендової та усної доповіді.

Рішення про прийняття роботи до участі у конференції, форму наданої доповіді приймає науковий комітет конференції.

З метою надати можливість доповіді максимальному числу учасників конференції, авторам будуть надані широкі можливості отримати стендову доповідь.

Про надання та форму доповіді автори будуть повідомлені електронною поштою за адресою відправлення та у формі представлення попереднього варіанту програми на сайті.

З повагою,
оргкомітет конференції
infowounds.org.ua